Program przjmowania zgłoszeń

Nasz system posiada zaimplementowane procedury umożliwiające realizację zadań wspólnych obejmujących wszystkie w/w obszary oraz wzajemne powiadamianie i alarmowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu nieruchomości i osób w nim przebywających.

System wspomaga zarządzanie budynkiem poprzez:

  • obsługę zdarzeń zachodzących w infrastrukturze technicznej budynku,
  • analizę funkcjonowania systemów budynku i działań personelu technicznego.
  • z punktu widzenia Zarządcy istotnym jest wcześniejsze opracowanie i ścisłe przestrzeganie standardów obiegu bieżących informacji oraz standardów raportowania zdarzeń i wykonanych w budynku czynności. Zainstalowanie systemu na platformie intra/internetowej umożliwia zgłaszanie zdarzeń oraz wprowadzanie i uzyskiwanie danych z dowolnego miejsca – z możliwością nadawania określonych uprawnień użytkownikom.

System możne obsługiwać grupy budynków zlokalizowanych w różnych miastach, co w przypadku dużego Klienta pozwala na ujednolicenie procedur oraz bieżący monitoring i kontrolę zdarzeń w wielu siedzibach.

Zaawansowane możliwości filtrowania danych oraz raportowania pozwalają Zarządcy na wszechstronną analizę funkcjonowania poszczególnych systemów i instalacji budynku oraz ponoszonych kosztów – zależnie od potrzeb Klienta i stopnia szczegółowości wprowadzanych danych.

System jest elastyczny i modularny i dla każdego z w/w obszarów posiada rozwiązania dostosowane do specyfiki sług i warunków ich realizacji.